Mağazalar

Vetrina.

Yeni Gelenler

KVKK Aydınlatma Metni

VETRİNA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması, Vetrina İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin ve Sima Çanta ve Aksesuar A.Ş.’nin (İkisi birlikte “Vetrina” olarak anılacaktır.) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla, Vetrina, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve https://www.vetrinaturkiye.com alan adlı internet sitemizi (“İnternet Sitesi”) kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, www.vetrinaturkiye.com alan adlı internet sitesi üzerinden satış yapılan ürünler ve kesilen faturalar çerçevesinde işlenen kişisel veriler bakımından Vetrina İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Sima Çanta ve Aksesuar A.Ş. ayrı ayrı veri sorumlusu sıfatını haizdir.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin ve İnternet Sitesi’ni kullanan kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuatta yer alan hükümlere ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde toplanmakta ve işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, Vetrina tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle etkinlik, sosyal medya mecraları, internet sitelerimiz gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin açık rızaları, onayları veya ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

İnternet Sitemizde, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla çerezler bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız’dan[link] erişebilirsiniz. 

Bunlara ek olarak, Vetrina’dan promosyon e-postası almanız halinde, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıkladığınızı belirlemek için işaretler, özelleştirilmiş bağlantılar ve benzeri teknolojiler ile de kişisel verileriniz işlenmektedir.

Müşterilerimizin; din, mezhep, etnik köken; sağlık, genetik, cinsel hayat; dernek, vakıf sendika ve benzeri üyeliklerine ilişkin özel nitelikli kişisel verileri tarafımızca hiçbir koşul altında işlenmemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Vetrina’nın sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; işbu Aydınlatma Metni’nde ve/veya Vetrina’nın kişisel veri işleme amaçları kapsamında belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Vetrina, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Bu kapsamda, kişisel verilerinizi;

  • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • müşterilerimizin açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, 
  • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • Vetrina’ya ait mağazaların, binaların, tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,
  • Vetrina’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
  • Satış ve pazarlama faaliyetleri,
  • KVKK’dan ve yürürlükteki diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

amaçlarıyla sınırlı olarak işliyoruz. 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Vetrina ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Sima Çanta ve Aksesuar A.Ş., ile paylaşılacaktır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Vetrina İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Sima Çanta ve Aksesuar A.Ş.’den yaptığınız ve yapacağınız alışverişler ile siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden haberdar etmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve mevzuata uygun şekilde toplanmakta ve saklanmaktadır.

Müşterilerimize ait ve/veya ilişkin kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili müşterimizin açık rızası olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkezi ile anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Vetrina sorumlu değildir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Vetrina’ya iletmeniz durumunda Vetrina talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Vetrina tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Başvuru Formu’nu doldurarak Vetrina’nın ve Sima Çanta ve Aksesuar A.Ş.’nin “Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. No.7/2 Teşvikiye Şişli/İstanbul” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. 

6. Kişisel Verilerin Güncelliği

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Vetrina’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Vetrina’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Vetrina ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Kurumsal

Hakkımızda

Mağazalarımız

İletişim

Gizlilik Politikası

E-Bülten

Kampanyalardan haberdar olmak için iletişimde kalın.

2022 © Vetrina

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için https://www.vetrinaturkiye.com adresinde yer alan Çerez(Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum"seçeneğini tıklayınız.